مغزی روپیچ توپیچ برنجی

روپیچ توپیچ برنجی ریابی

روپیچ توپیچ برنجی ریابی روپیچ توپیچ  یک قطعه برنجی است که برای متصل کردن دو لوله فلزی  هم راستا و هم اندازه(از نظر‌سایز) استفاده می‌شود . این اتصال در انواع مختلف دارد از نظر جنس ساختار و هم از نظر نوع استفاده متفاوت است که مناسب با شرایط مختلف تولید شده اند . یکی از …

روپیچ توپیچ برنجی ریابی ادامه »