دانلود لیست قیمت نیوپایپ ۱۴۰۰

لیست قیمت نیوپایپ

لوله پنج لایه نیوپایپ در بسته های رولی و از سایز ۱۶ تا۳۲ و در سایز های۶۳/۵۰/۴۰ به صورت شاخه ای تولید و عرضه میشود.

هر رول لوله ۱۶,۲۰۰متر /لوله۲۰, ۲۰۰متر/  لوله۲۵, ۱۰۰متر و  لوله ۳۲ هر رول ۶۰ متر میباشد.

اتصالات نیوپایپ شامل دو نوع پرسی و کوپلی مییباشد.

اتصالات پرسی تشکیل شده از اتصال و یک مهره استیل برای پرس کردن به لوله میباشد.اتصالات پرسی بغد از پرس کردن به هیچ عنوان نمیتوان جدا کرد. لیست قیمت نیوپایپ

اتصالات پرسی :سراه پرسی مساوی/سراه پرسی تبدیلی/بوشن روپیچ پرسی/بوشن توپیچ پرسی/زانو چپقی پرسی/زانو روپیچ پرسی/زانو دیواری پرسی/سراه دیواری پرسی/سراه صفحه دار پرسی/زانو صفحه دار پرسی/مهره ماسوره پرسی…. 

لیست قیمت نیوپایپ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

قیمت (ریال)

نام کالا

۱۰۴۹۰۰

لوله ۱۶ نیوپایپ

۱۸۴۹۰۰

لوله ۲۰ نیوپایپ

۳۴۴۴۰۰

لوله ۲۵ نیوپایپ

۴۹۴۸۰۰

لوله ۳۲ نیوپایپ

۹۵۵۷۰۰

لوله ۴۰ نیوپایپ

۱۲۴۲۴۰۰

لوله ۵۰ نیوپایپ

۱۵۶۲۵۰۰

لوله۶۳ نیوپایپ

۱۵۴۶۰۰

مغزی برنجی۲/۱

۲۹۵۲۰۰

مغزی برنجی۴/۳

۴۶۶۸۰۰

مغزی برنجی “۱

۴۹۴۷۰۰

مغزی برنجی ۴/۱۱

۶۴۰۲۰۰

مغزی برنجی ۲/۱۱

۴۱۰۰

بست لوله۱۶

۴۶۰۰

بست لوله۲۰

۵۲۰۰

بست لوله ۲۵

۹۲۰۰

بست لوله ۳۲

۱۲۹۰۰

بست لوله ۴۰

۷۳۰۰

بست زوج۱۶

۷۴۰۰

بست زوج۲۰

۸۳۰۰

بست زوج۲۵

۱۵۰۰

بست خاردار ۱۶

۴۲۱۰۰

بست ریلی۱۶ پشت چسبدار

۲۹۸۰۰

بست ریلی ۱۶

۹۹۰۰

درپوش بلند ۲/۱آبی قرمز

۱۹۵۰۰

درپوش بلند ۴/۳آبی قرمز

۳۱۸۰۰

درپوش بلند ۱ آبی قرمز

۱۹۶۰۰

صفحه نصب تک۶۳ میلی متر

۴۳۱۰۰

صفحه نصب زوج ۱۵۳میلی متر

۵۷۵۰۰

صفحه نصب ۲۸۰ میلی متر

۱۱۷۰۰۰

صفحه نصب نصب ۵۰۰ میلی متر

۵۹۲۰۰

صفحه نصب قوسدار ۲۸۰ میلی متر

۱۰۰۰۰۰

صفحه نصب زیر پکیج

۱,۰۹۰,۳۰۰

۳/۴″*۱/۲ / ۲b کلکتور

۱,۶۳۵,۴۰۰

۳/۴″*۱/۲ /۳b کلکتور

۲,۱۳۲,۰۰۰

۳/۴″*۱/۲ / ۴b  کلکتور

۱,۲۹۵,۴۰۰

۱″*۱/۲ / ۲b کلکتور

۱,۸۹۱,۶۰۰

۱″*۱/۲ / ۳bکلکتور

۲,۵۳۲,۳۰۰

۱″*۱/۲ / ۴b کلکتور

۳,۱۳۷,۲۰۰

۱″*۱/۲ / ۵b کلکتور

۳,۷۶۴,۰۰۰

۱″*۱/۲ / ۶b کلکتور

۴,۳۸۹,۵۰۰

۱″*۱/۲ / ۷b کلکتور

۵,۰۱۵,۳۰۰

۱″*۱/۲ / ۸b  کلکتور

۵,۵۱۸,۰۰۰

۱″*۱/۲ / ۹b    کلکتور

۳,۳۵۷,۵۰۰

۱″*۳/۴ / ۳b کلکتور

۴,۲۷۷,۴۰۰

۱″*۳/۴ / ۴b کلکتور

۳,۶۳۸,۸۰۰

۱ ۱/۴″*۱/۲ / ۴b کلکتور

۴,۵۴۶,۵۰۰

۱ ۱/۴″*۱/۲ / ۵b کلکتور

۷,۵۹۹,۶۰۰

۱ ۱/۲″*۱/۲ / ۴b کلکتور

۱۰,۰۹۲,۱۰۰

۱ ۱/۲″*۱/۲ / ۵b کلکتور

۱۲,۱۰۹,۲۰۰

۱ ۱/۲″*۱/۲ / ۶bکلکتور

۳۴۲,۸۰۰

درپوش کلکتور ۴/۳

۳۶۴۶۰۰

درپوش کلکتور روپیچ “۱

۶۰۰۴۰۰

درپوش کلتور ۴/۱۱

۶۵۵,۲۰۰

درپوش کلکتور ۲/۱۱

۳۷۲,۲۰۰

درپوش کلکتور هواگیری”۱

۶۰۰,۴۰۰

درپوش کلکتور هواگیری۴/۱۱

۶۵۵,۲۰۰

درپوش کلکتور هواگیری۲/۱۱

۸۷,۸۰۰

پیچ هواگیری دستی

۴,۱۲۰,۰۰۰

جعبه کلکتور۴۵*۴۵

۵,۱۵۰,۰۰۰

جعبه کلکتور ۶۵*۴۵

۷,۵۵۷,۰۰۰

جعبه کلتور ۹۵*۴۵

۶,۱۲۴,۰۰۰

جعبه کلکتور۶۵*۵۰ مخصوص ترموستاتیک

۷,۵۱۶,۰۰۰

جعبه کلکتور۸۰*۵۰ مخصوص ترموستاتیک

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

جعبه کلکتور۴۰*۱۲۵

۱۳۹,۰۰۰

پایه کلکتور

۷,۲۰۰

بست کلکتور۴/۳

۸,۲۰۰

بست کلکتور”۱

۹,۹۰۰

بست کلکتور۴/۱۱

۱۰,۱۰۰

بست کلکتور۲/۱۱

۴۵۹,۷۰۰

بوشن پرسی ۲۰*۲۰

۶۸۸,۸۰۰

بوشن پرسی۲۵*۲۵

۹۶۴,۲۰۰

بوشن پرسی۳۲*۳۲

۳,۶۵۲,۰۰۰

بوشن پرسی۴۰*۴۰

۶,۰۱۱,۶۰۰

بوشن پرسی ۵۰*۵۰

۹,۴۷۸,۶۰۰

بوشن پرسی۶۳*۶۳

۴۰۲,۷۰۰

تبدیل پرسی ۱۶*۲۰

۵۷۰,۹۰۰

تبدیل پرسی ۱۶*۲۵

۶۴۵,۲۰۰

تبدیل پرسی ۲۰ * ۲۵

۶۶۲,۵۰۰

تبدیل پرسی ۲۰ * ۳۲

۸۰۹,۸۰۰

تبدیل پرسی۲۵ * ۳۲

۳,۱۵۷,۲۰۰

تبدیل پرسی ۴۰ * ۲۵

۳,۴۲۵,۱۰۰

تبدیل پرسی ۴۰ * ۳۲

۳,۶۸۷,۷۰۰

تبدیل پرسی ۵۰ * ۳۲

۴,۰۸۳,۷۰۰

تبدیل پرسی ۴۰ * ۵۰

۷,۹۴۸,۷۰۰

تبدیل پرسی ۴۰ * ۶۳

۸,۴۲۸,۷۰۰

تبدیل پرسی ۶۰ * ۵۰

۵۰۵,۹۰۰

زانو پرسی ۱۶

۶۴۰,۳۰۰

زانو پرسی ۲۰

۹۴۲,۸۰۰

زانو پرسی ۲۵

۱,۲۲۴,۶۰۰

زانو پرسی ۳۲

۵,۱۲۰,۰۰۰

زانو پرسی ۴۰

۷,۶۱۸,۵۰۰

زانو پرسی ۵۰

۱۴,۵۱۵,۱۰۰

زانو پرسی ۶۳

۵۸۰,۵۰۰

سراهی پرسی مساوی ۱۶

۷۹۴,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰

۱,۴۲۹,۵۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۵

۱,۸۲۶,۶۰۰

سراهی پرسی مساوی ۳۲

۶,۹۵۲,۲۰۰

سراهی پرسی مساوی ۴۰

۱۲,۷۵۲,۸۰۰

سراهی پرسی مساوی ۵۰

۱۸,۹۱۸,۴۰۰

سراهی پرسی مساوی ۶۳

۸۱۱,۵۰۰

سراه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶

۶۴۵,۲۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰*۱۶*۱۶

۶۸۹,۷۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰*۱۶*۲۰

۸۶۰,۳۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰*۲۰*۱۶

۹۷۲,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۱۶*۱۶*۲۵

۹۶۶,۵۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰*۱۶*۲۵

۹۸۸,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۵*۱۶*۲۵

۱,۱۰۵,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۰*۲۰*۲۵

۱,۲۱۵,۸۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۵*۲۰*۲۵

۱,۲۸۷,۳۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۵*۱۶*۳۲

۱,۴۵۵,۷۰۰

سراهی پرسی مساوی ۳۲*۱۶*۳۲

۱,۴۸۶,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۳۲*۲۰*۳۲

۱,۴۸۰,۸۰۰

سراهی پرسی مساوی ۲۵*۲۵*۳۲

۱,۶۶۲,۸۰۰

سراهی پرسی مساوی ۳۲*۲۵*۳۲

۵,۹۷۸,۲۰۰

سراهی پرسی مساوی ۴۰*۲۰*۴۰

۶,۱۴۹,۲۰۰

سراهی پرسی مساوی ۴۰*۲۵*۴۰

۸,۰۳۹,۸۰۰

سراهی پرسی مساوی۵۰*۲۵*۵۰

۸,۳۵۴,۵۰۰

سراهی پرسی مساوی۵۰*۳۲*۵۰

۹,۰۸۸,۶۰۰

سراهی پرسی مساوی ۵۰*۴۰*۵۰

۱۴,۳۰۵,۴۰۰

سراهی پرسی مساوی ۶۳*۲۵*۶۳

۱۵,۳۵۱,۹۰۰

سراهی پرسی مساوی ۶۳*۴۰*۶۳

۱۵,۳۵۱,۹۰۰

زانو دیواری پرسی ۱۶*۲/۱

۵۷۴,۹۰۰

زانو دیواری پرسی ۲۰*۲/۱

۱,۲۰۵,۶۰۰

زانو دیواری پرسی ۲۵* ۴/۳

۱,۳۵۴,۶۰۰

زانو دیواری پرسی ۳۲ * “۱

لوله و اتصالات نیوپایپ

اتصالات کوپلی نیوپایپ :

بوشن روپیچ کوپلی/بوشن توپیچ کوپلی/سراه ساده کوپلی/شیر ربع گرد ۱۶*۱/۲/شیر ربع گرد۲۰*۱/۲/شیر ربع گرد ۲۵*۳/۴/شیرزانو چپقی کوپلی/سراه تبدیل کوپلی/زانو صفحه دار کوپلی/زانو دیواری کوپلی/زانو چپقی کوپلی/زانو روپیچ کوپلی/مغزی برنجی/تبدیل برنجی 

اگر در لیست قیمت نیوپایپ بالا اقلام مورد نیاز شما وجود ندارد برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما تماس بگیرید.

خرید لوله و اتصالات نیوپایپ

اغلب در زمان خرید هر محصولی خریدار با دغدغه تهیه کالای اصلی با مناسب ترین قیمت مواجه می شود . وجود کالاهای تقلبی و بی کیفیت با قیمت های بالا شرایط خرید را کمی دشوار میکند .همچنین بعضا واسطه های فروش متوالی افزایش قیمت کالا اصلی را به دنبال دارند.

فروشگاه لوله و اتصالات پایپوکالا با حذف واسطه های اضافی و اخذ نمایندگی  فروش محصولات نیوپایپ ، کالای اصل وبا کیفیت را با مناسب ترین قیمیت عرضه میکند . همچنین خریدار محترم می تواند مازاد مصرفی اجناس خریداری شده خود را مرجوع و مبلغ پرداختی خود را دریافت نماید.

تلفن دفتر:۰۲۱۳۳۱۷۵۹۹۱

محمدرضا علیپور:۰۹۱۲۶۲۶۵۳۶۱

کارشناس فروش:۰۹۰۳۵۸۴۷۰۸۶

فروشگاه پایپوکالا تامین کننده محصولات زیر میباشد⇓⇓

لوله پنج لایه “سوپرپایپ / نیوپایپ / بهتراشان(BTS) ”

لوله تک لایه ”    آذین /  یزد   /    وحید   

لوله پوشفیت “نیوفلکس / پلیران /  پلیران سایلنت / وحید /نیک بسپار

لوله پلی اتیلن  جوشی پلیران  / پلیرود   / حافظ

لوله پلیکا  فاضلابی  ”  پلیمر گلپایگان / داراکار / پارس زنده رود/پلیمر سمنان

لوله گالوانیزه ” سپنتا / ساوه سنگین و سبک / چینی

لوله کاروگیت

اتصالات گالوانیزه “برزیلی  و مک و چینی”

انواع  فلنج “از سایز ۱/۲ اینچ الی ۶۰ اینچ استاندارد”

لوله سیاه جوشی “درز دار و مانیسمان سبک و سنگین”

شیرآلات برنجی کیزایران  /سیم ایتالیا / آذران / سیتکو /امین شیر

شیر فلکه چدنی” ووگ امید گلستان / ووگ بی همتا / میراب/فاراب”

شیرالات بهداشتی “KWC/ شودر / قهرمان /راسان /سهند”

عایق و فوم “الاستومری / عایق pe  / فوم تخم مرغی گرمایش از کفگ

تجهیزات موتورخانه و استخرپمپ / منبع انبساط  و تحت فشار / دیگ بخار / شوفاژ / مشعل‌ و ….”

تجهیزات کامل گرمایش از کف 

“کلکتور ترموستاتیک/شیربرقی/ترموستات اتاقی/ترمینال/سراهی کلکتور و ….”

ارسال لوازم گرمایش از کف

پاپیوکالا توانایی ارسال سفارشات شما به تمام کشور از جمله استان ها و شهرهای: آذربایجان شرقی،ارومیه،تبریز،آذربایجان غربی ،مرند،اهر،خوی،میاندواب،مهاباد،تکاب،اصفهان،کاشان، خمینی شهر ، کاشان ، نجف آباد، اردبیل ، همدان، لرستان، کردستان بوشهر ، چابهار، تهران ، شهریار، کرج ، دماوند، فیروزکوه ، بومهن ،شهرگرد ،رودهن، شهرکرد – بروجن. فرخ‌شهر و فارسان- خراسان جنوبی – بیرجند – قائن، فردوس و نهبندان- خراسان رضوی – مشهد – سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه- خراسان شمالی – بجنورد – شیروان، اسفراین و گرمه جاجرم- خوزستان – – اهواز – دزفول، آبادان و خرمشهر- زنجان – زنجان – ابهر، خرمدره و قیدار- سمنان.

آذربایجان شرقی – تبریز – مراغه، مرند و میانه-آذربایجان غربی – ارومیه – خوی، میاندوآب و مهاباد-اردبیل – اردبیل – پارس‌آباد، مشگین‌شهر و خلخال-اصفهان – اصفهان – کاشان، خمینی‌شهر. و نجف‌آباد- البرز – کرج – هشتگرد، نظرآباد و محمدشهر- ایلام – ایلام – ایوان، دهلران و آبدانان- بوشهر – بندر بوشهر – برازجان، بندر گناوه و خورموج- تهران – تهران – اسلام‌شهر، گلستان و قد- چهارمحال و بختیاری.

یزد – میبد، اردکان و بافق بوشهر،بندرعباس،بوشهر،بیرجند،تبریز،تهران،چهارمحال و بختیاری،خراسان جنوبی،خراسان رضوی،خراسان.  شمالی،خرم آباد ساری-آملل-بابل-قایم شهر-بهشهر-چالوس-نکا-بابلسر-تنکابن-رویان-نوشهر-رامسر-محموداباد-کلاردشت-سرخرود-آلاشت-ماسال-مازندران-رشت-گیلان

Check Also

نمایندگی لوله آذین تهران

دانلود لیست قیمت اردیبهشت لوله آذین

لوله آذین سپاهان لیست قیمت لوله آذین لوله تک لایه آذین از پلی پروپیلن ساخته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *